نسخه آزمایشی وب سایت موسسه رویش کوثر
کارافرینی چوب

کارافرینی چوب

با توجه به اینکه بخش عمده ای از نیاز کشور به چوب از طریق واردات تامین می گردد شناسایی ظرفیت هایی که امکان تولید چوب از درختان صنعتی را فراهم می سازد ضروری ست.یکی از درختان صنعتی که با بررسی های علمی مورد توجه کارشناسان برای تولید چوب مورد توجه قرار گرفته است درخت...