نسخه آزمایشی وب سایت موسسه رویش کوثر

مشاوره مدیریت

شبکه خدمات نوآوری و مشاوره مدیریت کسب و کار با ارائه مشاوره در حوزه های تدوین و بازنگری و پایش اسناد راهبردی، تعالی سازمانی MQFE، پروژه های بهبود و حل چالش های سازمانی، ارزش گذاری شرکت ها،برگزاری دوره های تخصصی با بهره مندی از مشاوران، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، متخصصین و خبرگان حوزۀ مدیریت آغاز به کار نموده است.