نسخه آزمایشی وب سایت موسسه رویش کوثر

اعضای هیات مدیره و مدیر عامل

علیرضا یوزباشی

مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره

دکترای مدیریت آموزشی

حسین شیرزاده

عضو غیر موظف هیات مدیره

کارشناس ارشد برق

محمدرضا فربهی

عضو موظف هیات مدیره و معاون نوآوری و توانمندسازی

مهندسی هیدرو مکانیک

حسین جلیلی

رئیس هیات مدیره

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری

سید حسین موسوی

عضو هیات مدیره و معاون توسعه و مشاوره مدیریت کسب و کار

کارشناس ارشد مهندسی سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی